Ordlista

Här följer några benämningar på egenskaper, aktiviteter och medicinska begrepp som används i samband med läkeväxter och inom medicin och forskning.

Abortifacient: abortmedel, kan framkalla abort.

Afrodisiaka: förbättrar sexuell potens och kraft.

Agalakti: mjölkstockning, mjölkbrist eller avsaknad av mjölk.

Alexifarmisk: skyddar kroppen, eller fungerar som ett motmedel, mot en skadlig substans. Speciellt toxiner och gift inklusive ormgift.

Alterativ: återställer kroppens funktion gradvis för att öka hälsan och vitaliteten. Historiskt sågs dessa örter som renande av ”dåligt blod” (toxicitet i blodet, infektioner, artrit, cancer och hudproblem).

Amfikoleretisk: kan öka eller minska gallflödet, modulerar gallflödet.

Amfipatisk: består av molekylgrupper med motsatta löslighetstendenser. Har både hydrofila (vattenälskande) och lipofila (fettälskande) egenskaper.

Anafrodisiaka: dämpar sexuell potens och kraft.

Analgetisk (anodyn): smärtstillande utan att bedöva och förlora eller minska medvetenhet.

Anthelmintisk: avmaskande, motverkar inälvsparasiter och mask i matsmältningskanalen. Se även parasiticid.

Antiabortiv: motverkar, minskar risken för abort.

Antiacid: neutraliserar och hämmar syra i mage och tarm. Skyddar ofta även slemhinnan i mage och tarm.

Antiandrogen: förhindrar androgener som testosteron och dihydrotestosteron från att förmedla deras biologiska effekter i kroppen.

Antiapoptosisk: motverkar apoptos, programmerad celldöd.

Antiastmatisk: motverkar, minskar symptom från astma.

Antiaterosklerotisk: motverkar ateroskleros, åderförkalkning.

Anticancer: motverkar cancer, cancerhämmande.

Antidepressant: motverkar depression, nedstämdhet.

Antidyspeptisk: motverkar dyspepsi (värk/smärta i övre delen av maggropen eller fyllnadskänsla efter måltid och tidig mättnadskänsla).

Antiemetisk: motverkar kräkning.

Antiepileptika: motverkar epilepsi.

Antiexudativ: motverkar exudation, den diffunderande process där vätska och leukocyter rör sig från cirkulationssystemet till sätet för skadan, till exempel en lokal inflammation. Den här inflammationsresponsen leder till utvidgning av blodkärl och ökad permeabilitet vilket resulterar i ökad produktion av exudat.

Antifertil: motverkar, minskar fertiliteten.

Antifibrotisk: motverkar fibros inklusive lungfibros.

Antigalaktogog: Substanser som motverkar mjölkflöde och mjölkutsöndring.

Antigenotoxisk: motverkar genotoxicitet, det vill säga primära DNA-skador och mutationer på DNA-molekylnivå eller kromosomnivå.

Antigonadotropisk: motverkar det normala uttrycket hos sexhormoner.

Antihydrotisk: svetthämmande, minskar perspiration.

Antihyperglykemisk: motverkar, sänker högt blodsocker.

Antihyperlipidemisk: sänker höga blodfetter.

Antihypertensiv: blodtryckssänkande.

Antiimplantation: implantationen, eller nidationen, är den process då det tidiga embryot fäster vid och gräver sig in i livmoderväggens slemhinna. Det behövs för att embryot skall kunna bilda de kärl som behövs för att överföra näringsämnen mellan modern och embryot under tillväxten. Den första triggern för kroppen är att börja producera hCG (humant koriongonadotropin).

Antikatarr: eliminerar eller motverkar bildandet av slem.

Antikoagulant: hämmar blodets koagulering.

Antikolinerg: hämmar eller blockerar acetylkolinets effekter på det perifera och centrala nervsystemet. På så sätt hämmas det parasympatiska (kolinerga) nervsystemet. Dessa läkemedel betecknas också som kolinerga blockerare eller kolinerga antagonister.

Antilitisk: förebygger bildandet eller utveckling av konkrement (calculus, sten), utfällningar av salter med stenbildningar, i urinvägarna.

Antimikrobiell: dödar eller inaktiverar olika typer av mikrober som svamp, bakterier, parasiter, virus och amöbor.

Antimitotisk: antimitos, motverkar uppdelningen av modercellen i två genetiskt identiska dotterceller.

Antimutagen: motverkar bestående förändring i det genetiska materialet vilken överförs till kommande cellgenerationer.

Antineoplastisk: motverkar tillväxt av neoplastisk vävnad; en grupp av celler som förlorat sin normala tillväxtreglering. Celltransformation, neoplastisk, är cellförändringar som visar tecken på att kontrollmekanismer satts ur spel, ökad tillväxt, ändringar på cellytan, karyotypa abnormaliteter, morfologiska och biokemiska avvikelser och andra egenskaper som medför förmåga att invadera, metastasera och döda.

Antioxidant: förhindrar bildning och skadeverkan från reaktiva ämnen, så kallade fria radikaler.

Antiprolaktin: hämmar produktionen av prolaktin, ett hormon som stimulerar mjölkproduktionen efter förlossning.

Antiproliferativ: hämmar cellväxt.

Antipyretisk: reducerar feber, febernedsättande.

Antireumatisk: motverkar reumatiska symptom, artritsmärta.

Antiseptisk: utvärtes bruk för att förebygga tillväxt av bakterier.

Antisklerotisk: motverkar förhårdnader, ofta genom tillväxt av bindväv i annan slags vävnad, exempelvis muskelvävnad, nerver, eller artärer. Se även antiaterosklerotisk.

Antispasmodisk: kramplösande, förebygger eller slappnar av muskelkramper.

Antitrombotisk: motverkar aggregation, sammanklumpning av trombocyter, motverkar bildningen av blodproppar.

Antitrypanosom: motverkar trypanosoma, ett släkte av kinetoplastider, en monofyletisk grupp av encelliga parasitära flagellatprotozoer.

Antitumörogen: motverkar cancertumörer, tumörhämmande.

Antitussiv: hostdämpande.

Antityroid: motverkar sköldkörtelns normala aktivitet.

Antityrotrop: motverkar tyreotropinfrisättande hormon, TRH (thyrotropin-releasing hormone) eller protirelin som i sin tur påverkar sekretion av sköldkörtelhormonerna tyroxin och triiodotyronin.

Antiviral: motverkar, dödar virus.

Anuri: tillstånd då ingen urin produceras.

Anxiolytisk: ångestdämpande, motverkar ångest.

Aromatisk: väldoftande, smakar eller luktar gott och mycket.

Astringent: sammandragande eller bindande effekt.

Atonisk dyspepsi: nedsatt ton i matsmältningsorganen, med ingen eller nedsatt aptit, ofta med avsky mot mat, ibland illamående. Efter måltid känns magen spänd, ibland med halsbränna, tryck med mera. Ibland allmän olustkänsla och lätt för att känna sig frusen.

AUC, Area Under the Curve: AUC representerar arean under plasmakoncentrationskurvan, även kallad koncentrationstidsprofil. Arean definieras av plasmakoncentrationskurvan på toppen och x-axis (tid) på botten. AUC är ett mått på den totala systemiska exponeringen för ett medel.

Baktericid: dödar eller inaktiverar bakterier.

Bakteriostatisk: bakterierna hindras från att växa och föröka sig utan att döda bakterier.

Biotillgänglighet: begrepp som används inom fytofarmakokinetik. Biotillgänglighet handlar om graden av absorption av aktiva substanser efter en oral dos in till blodströmmen och hur stor del av dessa aktiva substanser som når fram till respektive målceller.

Blefarit: inflammation i ögonlockskanten.

Bronkdilaterande: vidgar bronker och luftrör.

Centripetal: motsats till centrifugal: riktar sig mot medelpunkten, som strävar att närma sig till en medelpunkt.

Cirkulationsbefrämjande: ökar, förbättrar cirkulationen.

CNS-depressiv: dämpar, lugnar aktiviteten i det centrala nervsystemet.

Cystit: infektion eller inflammation i urinblåsan eller någon del av urinvägarna orsakad av en typ av bakterier som kallas Escherichia coli (E. coli).

Cytostas: hämmar eller stoppar celltillväxt och multiplikation.

Demulcent: lugnande substanser, vanligtvis slemrika och ibland slembildande produkter, som skyddar skadad eller inflammerad vävnad invärtes. Se även emollient.

Deobstruent: öppnar, eliminerar obstruktioner, öppnar gångar.

Depurativ: avgiftande.

Derivat: ämne som bildas ur ett annat ämne, eller som kan härledas ur ett annat ämne genom mindre förändringar i den kemiska strukturen.

Diaforetisk: svettdrivande, ökar svettning.

Digestiv: matsmältningsbefrämjande.

Dispersiv: spridande, från dispersion. Begreppet innefattar krafter i gaser och kolloidala system. En dispersion är en blandning av ämnen som inte är lösliga i varandra, utan föreligger i två eller flera faser, där den så kallade dispersa fasen finns som fasta partiklar, vätskedroppar eller gasbubblor i den andra, kontinuerliga fasen, dispersionsmediet.

Diuretisk: vätskedrivande.

Dysfagi: svårigheter med att tugga eller svälja.

Dysuri: smärta, brännande känsla eller klåda i urinröret vid miktion (urinering).

Dystoni: oavsiktliga ihållande muskelsammandragningar som leder till onormala ställningar.

Emetisk: framkallar kräkning.

Emmenogog: stimulerar blodflödet i bäckenområdet och livmodern. Vissa läkeväxter med emmenagog aktivitet stimulerar menstruationen.

Emollient: mjukgör och skyddar huden. Se även uppmjukande.

Eskarotisk: dödar oönskad eller sjuk vävnad, speciellt i huden eller ytliga växter typ vårtor med flera. Lämnar ofta en svartfärgad sårskorpa.

Exantem: hudutslag av övergående karaktär till exempel vid mässling och röda hund

Ex vivo: ungefär ”utanför det levande”, det som sker utanför en organism. I vetenskapen hänvisar ex vivo-studier till experiment eller mätningar gjorda i eller på vävnad från en organism i en yttre miljö med minimal förändring av naturliga förhållanden.

Expektorant: slemökande, driver ut slem från lungor och luftvägar.

Extrapolering, extrapolation: gissa, uppskatta mätvärden i ett område där det inte går att mäta.

Farmakologi: substanser som interagerar med levande organismer för att åstadkomma en funktionsändring.

Faryngit: inflammation i svalget.

Febrifug: förebygger, motverkar feber.

Fetotoxisk: en substans som kan vara toxisk eller orsaka degenerativa effekter i utveckling av embryo eller foster. Även kallad embryotoxisk.

Fibrinolytisk: hämmar fibrinolysen, motverkar bildandet av och löser upp fibrin.

Fibroblast: en typ av bindvävscell.

Flebit, tromboflebit: smärtsam inflammation i venväggarna och i den omkringliggande vävnaden. Tromboflebit: mer i ytliga vener.

Fungicid: svampdödande.

Fungiostatisk: hämmar tillväxt av svamp utan att ha en dödande effekt.

Fytoalexin: substans som växter producerar för att skydda sig mot stressorer som svamp, virus, bakterier, ultraviolett ljus och insekter.

Förelöpare (föregångare, från engelskans precursor): substans från vilken en annan substans bildas. Det är kemisk komponent som deltar i en kemisk reaktion, ofta i en metabol sekvens eller bana, som bildar en annan komponent. Det gäller speciellt metabola reaktioner.

Galaktogog: mjölkdrivande, stimulerar mjölkutsöndring.

Galaktorré: rinnande bröst, bröstmjölksutsöndring från bröstvårtan, utan koppling till graviditet eller amning.

Genotoxin: giftig substans som skadar DNA och stör normal tillväxt. Ett genotoxin kan orsaka mutationer i DNA.

Gingivit: inflammation i mjukvävnaden runt tänderna.

Gonadotropisk: kan förändra det normala uttrycket hos sexhormoner.

Hematopoesisk: stödjer bildandet och utvecklingen av blodceller i benmärgen.

Hemiplegi: svår eller fullständig förlust av muskelfunktionerna på ena kroppshalvan. 

Hemostatisk: blodstillande, sammandragande (astringent), stoppande aktivitet.

Hemostyptisk: har en astringent eller hemostateffekt. Används vanligen utvärtes för att stoppa blödning.

Hepatitsmitta: risk i samband med amning bara när barnet är smittat med hepatit.

Hepatoprotektiv: leverskyddande.

Hirsutism: oönskad, överdriven hårväxt hos kvinnor antingen i ansiktet, bröstet eller ryggen.

Hormonell: generell hormonell påverkan.

Hyperemisk: ökar blodmängden vilket kan bero på ökat blodflöde eller obstruktion av utflöde av blod från ett område.

Hypertoni: högt blodtryck.

Hyperurikemi: förhöjda urinsyranivåer i urinen.

Hypoglykemisk: sänker blodsocker, även normala nivåer.

Hypolipidemisk: sänker blodfetter, även normala nivåer.

Ikterus: ökning av mängden cirkulerande bilirubin vilket ger en gulfärgning av kroppens vävnader.

Immunomodulerande: modulerar, reglerar och balanserar immunsystemet.

Immunostimulant: stimulerar immunsystemet.

In silico: in silico används för att beskriva datoriserade modeller som undersöker farmakologiska hypoteser. Metoder som används är databaser, dataanalysverktyg, datamining, homologimodeller, maskininlärning, farmakoforer, kvantitativa struktur-aktivitet-förhållanden och nätverksanalysverktyg. In silico-metoder används vanligen tillsammans med in vitro-modeller.

In vitro: in vitro betyder ”i glaset” och syftar på att vetenskapliga undersökningar sker utanför en levande organism. Det brukar göras på isolerade vävnader, organ eller celler. Det avser tester i provrör, skålar med flera och innebär ofta forskning på odlade celler.

In vivo: in vivo betyder ”i det levande” och syftar på biologiska processer i levande celler och vävnader när de befinner sig på sin naturliga plats i hela organismer. Det särskilt om processer som används i vetenskapliga försök och kliniska tester. Ofta innebär det djurförsök men även försök på frivilliga människor förekommer. Intragastrisk, intraperitoneal och oral administration är vanliga administrationssätt.

Intragastrisk: i magen, magsäcken.

Intraperitoneal: i bukhinnan, peritoneum.

Katarr: (grekiska för ”nedåtflytande”), en ytlig slemhinneinflammation som visar sig tydligast genom ökad slemproduktion i slemhinnan.

Kardioprotektiv: skyddar hjärtat.

Kardiotonikum: balanserar, tonifierar hjärtverksamheten.

Karminativ: väderfördelande, minskar gasbildning och tarmreaktioner efter måltid.

Knoppning: ett förökningssätt bland främst encelliga organismer. Vid knoppning bryts mindre dotterceller av från en större modercell. Det till skillnad från vid mitos där två lika stora dotterceller bildas från modercellen.

Kolagog: galldrivande, stödjer flödet och frisättandet av galla till tunntarmen.

Kolangit: infektion eller inflammation i de djupa gallgångarna som orsakas av att galla, som koloniserats av bakterier, hindras i sitt flöde ut i tarmen. En vanlig orsak är gallsten som fastnat. Detta orsakar ett sepsisliknande tillstånd.

Kolecystit: inflammation i gallblåsan, ofta med akut magsmärta.

Kolelitiasis: förekomst eller bildande av gallstenar i gallvägarna, vanligen i gallblåsan (kolecystolitiasis) eller den gemensamma gallgången (koledokolitiasis).

Koleretisk: ökar volymen hos den galla som utsöndras från levern samt mängden galla som utsöndras.

Kolinergisk: kopierar aktionen hos acetylkolin eller butyrylkolin.

Kontusion: blödning i huden orsakade av tryck-, slag- eller klämskada.

Lakton: cyklisk organisk ester som vanligtvis bildas efter reaktion hos en karboxylsyragrupp med en hydroxylgrupp eller halogenatom inom samma molekyl.

Larvicid: en insekticid som är specifikt riktad på att motverka insektens larvlivsstadium.

Laxativ (purgativ): stödjer och stimulerar tarmrörelserna, laxerande aktivitet.

Leishmaniasis (orientböld): sjukdom som orsakas av protozo-parasiter av genus Leishmania. Sprids genom bettet från vissa typer av sandmyggor.

Lipidkorrektiv: korrigerar halter av lipider, blodfetter.

Litotriptisk: gnida sönder, skava, nöta ut; i läkeväxtsammanhang ofta hjälpa lösa upp och eliminera njur- och gallsten.

Livmodertonikum: tonifierar, balanserar livmoder.

Mastogen: stimulerar tillväxten av mjölkkörtlar.

Mellanstegsprodukter: bildas som ett av flera steg i den biokemiska syntesen. Från och via mellanstegsprodukter bildas nya produkter.

Metabolit: ämnesomsättning, eller metabolism, innefattar processer där kemiska ämnen bildas eller bryts ner i en organism. I processerna kan nya ämnen bildas och energi utvinnas och dessa ämnen kallas för metaboliter.

Mikroangiopati: vanligen en infarkt/emboli i något av de små kärl som går till nerven. Mikroangiopatin är i sin tur vanligen orsakad av diabetes mellitus, hypertoni eller ateroskleros.

Miktion: urinering, vattenkastning.

Molluskicid: motverkar och hämmar blötdjur inklusive maskmollusker.

Motirriterande: framkallar en sympatisk ökning av produktionen av slem i olika membran för att skydda mot ytterligare irritation och inflammation. Det främst i matsmältning, reproduktions-, andnings- och urinvägssystem.

Motsägelsefulla uppgifter indikerar att vissa författare anser växten säker medan andra anser den mindre säker. Till exempel kan farmakologiska data säga en sak (som oönskad eller tveksam aktivitet) och erfarenhet och kliniska försök på människor säga något annat (som intag utan märkbara biverkningar).

Mutagen: ämne som ökar eller kan öka antalet genetiska mutationer genom att störa nukleinsyrornas funktion.

Mutation: bestående förändring i det genetiska materialet vilken överförs till kommande cellgenerationer.

Negativt inotropisk: inotropi avser hjärtats kontraktilitet. Kontraktilitet handlar om hur pass snabbt och hur långt hjärtmuskeln kan dras samman vid en viss pre– och afterload. En förändring av kontraktiliteten i hjärtats muskulatur kallas inotrop effekt. Vid ökad kontraktilitet används begreppet ”positiv inotrop effekt”, och motsvarande ”negativ inotrop effekt” vid minskad kontraktilitet.

Nervtonikum: lugnar ett spänt nervsystem och ger näring till nervsystemet.

Neurasteni: nervsvaghet, neuros, ofta med inslag av somatoform störning. Psykisk störning som kännetecknas av kronisk trötthet och samtidiga fysiologiska symtom.

Nokturi: uppvaknande en eller flera gånger nattetid på grund av urinträngningar där varje blåstömning föregås och efterföljs av sömn.

Nomenklatur: från senlatinets nomenclatuʹra, ”namnförteckning”. Ett system av termer och beteckningar som används inom ett fackområde. En vanlig form av binomial nomenklatur är för att namnge levande organismer med vetenskapliga namn: ett namn för släktet (med stor bokstav) följt av ett namn för arten (alltid med liten bokstav).

Okända: okänd aktivitet som kan störa foster och spädbarn.

Oleoresin: halvfast extrakt som består av kåda eller växtharts och essentiell eller fet olja. Oleoresin erhålls genom avdunstning av de lösningsmedel som används för deras framställning.

Orexigenisk: aptitstimulant.

Oxytocytisk: stimulerar livmodertonus och sammandragningar.

Parasiticid: parasitdödande. Se även anthelmintisk.

Periodontit: tandlossning, är en samling inflammationssjukdomar som påverkar bindväven invid och omkring tänderna.

Petekier: millimeterstora, punktformade blödningar från hudens kapillärer. Ofta i stort antal, särskilt på vader och fötter.

Pleurit: lungsäcksinflammation.

Polyuri: en urinmängd på mer än tre liter per dygn.

Positivt inotropisk: inotropi avser hjärtats kontraktilitet. Kontraktilitet handlar om hur pass snabbt och hur långt hjärtmuskeln kan dras samman vid en viss pre– och afterload. En förändring av kontraktiliteten i hjärtats muskulatur kallas inotrop effekt. Vid ökad kontraktilitet används begreppet ”positiv inotrop effekt”, och motsvarande ”negativ inotrop effekt” vid minskad kontraktilitet.

Proteolytisk: bryter ned, underlättar spjälkning av protein.

Pruritus vulvae: underlivsklåda.

Purgativ: se laxativ.

Pyelonefrit (pyelit i vissa källor): njurbäckeninflammation.

Rinosinuit: inflammation i näsans slemhinna kombinerat med inflammation i bihåleslemhinnan.

Roemheld syndrom: överdriven ansamling av gas i mag-tarmkanalen. Kan öka trycket i området runt hjärtat och ge en brännande bröstbenet. Symptomen kan påminna om angina pectoris.

Rubefacient: ger rodnad i huden, till exempel genom att orsaka utvidgning av kapillärerna och en ökning av blodcirkulationen.

Saluterisk: stödjer utsöndring av natrium från njursystemet.

Sedativ: lugnande.

Sekreolytisk: löser och bryter upp sekretioner, speciellt slem. Slemlösande.

Sekretomotorisk: en strukturs förmåga att få en körtel att utsöndra ett ämne.

Sialogog: salivstimulerande, stimulerar salivproduktion och utsöndring.

Spasmolytisk: kramplösande, förebygger eller slappnar av muskelkramper.

Spermatogenes: spermiebildningen från modercell, spermatogonium, till färdig sädescell.

Stimulant: ökar energin, driver cirkulation, bryter upp obstruktion och värmer kroppen. Kan gälla hela kroppen eller specifika organ och organsystem. Används även i samband med graviditet.

Stimulerar aptiten: ökar, förbättrar hungerkänslor.

Stranguri: långsam (droppande) och smärtsam miktion (urinering), på grund av exempelvis cystit, blåskatarr och urinrörsförträngning.

Substituerad: en substitutionsreaktion är en kemisk reaktion där en substituent byts ut mot en annan. Det är någon klass av kemisk reaktion där en atom, jon eller grupp av atomer eller joner i en molekyl ersätts av en annan atom, jon eller grupp.

Substrat: inom biologin är ett substrat det underlag som en växt, ett djur eller en svamp lever på. Inom kemin är det den molekyl som binder till den aktiva ytan i ett enzym, varpå enzymet katalyserar en kemisk reaktion som gör att substratet omvandlas till en produkt. Produkten är på något vis kemiskt modifierad jämfört med det ursprungliga substratet, exempelvis reducerad, oxiderad eller metylerad.

Sårläkande: stödjer läkning av vävnad.

Sömnlöshet: svårt att sova, insomnia.

Taxa, växttaxa:

Teratogen: skadlig faktor som påverkar fosterutvecklingen vilket kan leda till missbildningar.

Tonikum: stödjer och balanserar funktioner i hela kroppen eller i specifika system.

Tonsillit: inflammation i tonsillerna.

Trakom: granulär konjunktivit, kronisk infektion i bind- och hornhinnan som orsakas av bakterien Chlamydia trachomatis. Infektionen orsakar en strävhet på insidan av ögonlocken. Denna förgrovning kan orsaka smärta i ögonen, bryta ner den yttre ytan av cornea, och kan leda till blindhet.

Trypanocidal: protozoahämmande, motverkar protozoer (urdjur encelliga djur; ciliater, flagellater och amöbor).

Tymoleptisk: humörstimulerande, modifierar sinnesstämningen.

Ureterit: inflammation i urinledarna (ureter), ofta i samband med cystit eller pyelonefrit.

Uretrit: urinrörskatarr, inflammation i urinröret.

Vasodilativ: utvidgar perifera blodkärl inklusive kranskärl. Får blodkärlens glatta muskulatur att dilatera, slappna av. På så sätt kan blodkärlen utvidga sig.

Vasokonstriktor: får lagret av glatt muskulatur i blodkärlen att dra sig samman. Blodkärlen drar ihop sig.

Virostatisk: virus hindras från att växa och föröka sig utan att döda virus.

Östrogen: östrogenlik aktivitet.

Grekiska bokstäver

  • α- alpha
  • β- beta
  • γ- gamma
  • δ- delta
  • ψ- psi.