Traditionell medicin

Traditionell medicin har kallats ”summan av kunskaper, förmågor och metoder för att bygga upp, bibehålla, förebygga, diagnostisera, förbättra eller behandla fysisk och mental sjukdom”.

Den traditionella medicinen handlar om en kombination av traditionell läkekunskap, hälsoförbättrande åtgärder, tillvägagångssätt, filosofier, tro och erfarenheter.

Den traditionella medicinen har under flera tusen år inkluderat användning av läkande växt-, djur- och mineralbaserade mediciner i olika former. Det kompletteras ofta med manuella tekniker och övningar.

Målet är att diagnosticera, behandla och förebygga sjukdom och för att bygga upp och behålla hälsa.

Den traditionella medicinen ser generellt sjukdomstillstånd som antingen lindriga eller självbegränsande sjukdomar, eller svårare eller djupare, kroniska, allvarliga sjukdomar.

Lindriga eller självbegränsande tillstånd och sjukdomar kan inkludera tillfällig smärta, diarré, sår, lindrigare skador och stöd vid förlossning. För dessa tillstånd rekommenderas ofta ett vanligt, välkänt växtbaserat medel i form av en lokal växt eller ört.

Kroniska eller allvarliga sjukdomar var ofta livshotande eller svåra tillstånd som inte kunde diagnosticeras av lokala helare. I några traditionella medicinsystem (vanligen traditionell afrikansk medicin) ansågs (och anses) de ha ett övernaturligt innehåll. Exempel är cancer och vissa genetiska eller metabola sjukdomar som inte syns utvärtes. Även här används växtbaserade medel men oftast som en del av en djupare ritual.

Traditionell medicin

Större sammanhang

Den traditionella medicinen sätter ofta människan i ett större sammanhang.

Det kan innebära att man både fokuserar på individens nuvarande tillstånd och inkluderar läkning av relationerna till omgivningen.

I den gamla traditionella medicinen användes i vissa fall behandlingsritualer, bön, sång, örtterapi och andra behandlingsformer som inte har någon direkt och tydlig förklaring i modern medicin.

Man såg också att kroppens tillstånd berodde på lika delar på tillstånd i kropp och i sinne (och ofta ande). Det fanns ingen uppdelning mellan kropp och sinne och invärtes disharmoni kunde påverka alla nivåer av fysisk och psykisk upplevelse.

Växtbaserade läkemedel

I den traditionella medicinen används främst växtbaserade mediciner. De används för att korrigera invärtes obalanser snarare än att rikta in sig på symptom.

Växtbaserade läkemedel klassificerades ofta via de invärtes disharmonier de påverkade. Vissa medel användes som stödjande tonikum och för att återhämta kroppen.

Den generella hållningen är att söka en helhetsbaserad väg till helande. Man förväntar sig en synergistisk helhetseffekt av örtmedicin och andra hjälpmedel.

Traditionella medicinsystem

  • bygger på en filosofi
  • är holistiska i hur de ser på en patient. De behandlar hela människan i stället för en person som ”äger” en sjukdom eller har ett eller flera sämre fungerande organ
  • rekommenderar och använder oftast traditionellt använda läkeväxter och andra substanser i olika typer av preparationer med farmakologisk effekt
  • utvecklades ofta via erfarenheter från lokal användning.

Traditionell medicin jämfört med folkmedicin

Traditionell medicin jämställs ofta med folkmedicin. Innehållet i och typer av utövande i den traditionella medicinen och folkmedicinen var och är ofta lika eller liknande. Det finns inte tydliga gränser mellan de två.

Det som separerar historien om traditionell medicin och folkmedicin är att den traditionella medicinen i högre grad beskriver större och mer etablerade medicinska system. De här systemen för sjukvård kom att dominera en region eller ett lands medicinsystem under längre tid (exempelvis traditionell kinesisk medicin, TCM).

Folkmedicin handlar mer om den lokala gruppens kultur, tro och användning av läkeväxter. Inom folkmedicinen kunde exempelvis samma läkeväxt användas vid olika indikationsområden beroende på den geografiska belägenheten.

Detta då olika patogener och sjukdomar utvecklades olika beroende om gruppen levde vid den blåsiga kusten, i den fuktiga och täta regnskogen eller på hög höjd med torr luft.

Omvänt kunde olika läkeväxter användas för liknande åkommor, beroende på var befolkningen hade sin bas. Tillgången till olika läkeväxter skiljde mellan de olika klimaten.

Moderna traditionella vägar

Den traditionella medicinen har fortsatt att utveckla medel, tekniker och metoder för att optimera hälsa och läkning.

Nya läkande system har kommit till de senaste hundratalet åren, en del med tidigare medicinsystem och metoder som utgångspunkt och bas, andra som nya grenar på trädet för olika medicin- och läkemodeller.